Misja

Misją Uczniowskiego Klubu Sportowego Chemik Gorzów jest rozwijanie i promowanie piłki nożnej w regionie, w całym kraju oraz poza jego granicami. Pragniemy dążyć do tego poprzez osiąganie jak najwyższego poziomu sportowego naszych drużyn oraz budowanie odpowiednich warunków do prawidłowego, długofalowego i nowoczesnego szkolenia dzieci i młodzieży z zachowaniem zasad fair play oraz wychowania w duchu sportowej rywalizacji, zgodnie z zasadami ujętymi w Statucie Stowarzyszenia.

 

Wizja

Duża, naturalna aktywność ruchowa dziecka stawia nam wymagania prowadzenia zajęć ciekawych, urozmaiconych zadawalających jego potrzebę aktywności. Takie warunki spełniają zajęcia wypełnione grami i zabawami ruchowym, które gwarantują wszechstronny rozwój fizyczny oraz charakteryzują się dużą różnorodnością czynności ruchowych. Stosuję się je zazwyczaj w początkowych etapach szkolenia (okres przedszkolny, nauczanie zintegrowane I-III), kiedy to celem jest zapoznanie się z ogólną strukturą danego ruchu. Nauczanie i doskonalenie ruchu odbywa się przy odpowiednim akcentowaniu współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego. Cała uwaga ćwiczących skoncentrowana jest na wykonaniu poszczególnych czynności ruchowych możliwie najszybciej i najskuteczniej, Stan emocjonalny dzieci jest przy tym podobny do stanu emocjonalnego w czasie gry właściwej. Forma gier i zabaw kształtuje mechanizm współzawodnictwa, poczucia odpowiedzialności, zasadę fair-play. Jest bardzo pobudzającą i kreatywną formą treningu, możliwą do stosowania w każdych warunkach bazowo-sprzętowych.

 

Zadania i cele ogólne

Uczniowski Klub Sportowy Chemik Sport Akademia Gorzów mając na uwadze promocję i rozwój sportu w Gorzowie podejmuje niezbędne działania, aby:

 • zapewnić wszystkim młodym ludziom możliwość brania udziału w szkoleniu z zakresu wychowania fizycznego ogólnorozwojowego,
 • zapewnić każdemu ćwiczącemu możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych w bezpiecznych i chroniących zdrowie warunkach oraz we współpracy z odpowiednimi organizacjami sportowymi,
 • zapewnić każdemu zainteresowanemu i uzdolnionemu sportowcowi możliwość doskonalenia poziomu swoich umiejętności i osiągnięcia wybitnych indywidualnych wyników,
 • promować wartości etyczne i edukacyjne,
 • wychowywać przez sport, na podstawie zasad "fair play",
 • promować i upowszechniać aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.

 

Podstawowe założenia funkcjonowania

 • budowa profesjonalnej piramidy szkoleniowej, opartej o własną bazę szkoleniową oraz klasy sportowe złożone z najzdolniejszych zawodników UKS Chemik Sport Akademia Gorzów Wielkopolski,
 • organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
 • uczestnictwo w obozach (sportowe lato / sportowa zima),
 • nawiązanie porozumień o współpracy z innymi organizacjami sportowymi (kluby, stowarzyszenia, szkoły — „patronat”!),
 • wzmocnienie poczucia przynależności do grupy,
 • stworzenie możliwości innych pozytywnych przeżyć,
 • możliwość zabawy w okresie bez treningów,
 • tworzenie więzi emocjonalnej dziecka z klubem,
 • "Od przedszkolaka do olimpijczyka" —  zwiększenie zainteresowania sportem (przedszkolaki) — ewent,
 • "Sport jest moim nałogiem" — działanie profilaktyczne przeciw uzależnieniom. ( I-III)  — ewent.

 

Zadania i cele ukierunkowane

Uczniowski Klub Sportowy Chemik Sport Akademia Gorzów Wielkopolski stawia sobie za cel zapewnienie jak najlepszego, wszechstronnego przygotowania fizycznego swoich Członków.

Na etapie treningu podstawowego proponujemy udział w takich formach ruchu jak:

 • gry sportowepiłka nożna — wielostronne zadania ruchowe z piłką, kreatywna koordynacja piłki i ciała. Atrakcyjne, stopniowe i odpowiednie wprowadzenie do rywalizacji w grupie/drużynie, akceptacja i przestrzeganie reguł gry,
 • gry i zabawy lekkoatletyczne — szybkościowe, rzutowe, skocznościowe, oparte na naturalnych formach ruchu, stosowane systematycznie i umiejętnie dostarczają wielu radosnych i mocnych wrażeń, a tym samym przyczyniają się do wzrostu zainteresowań dzieci innymi dyscyplinami. Bardzo ważne jest nabycie przez dzieci wielu rozmaitych nawyków ruchowych, które w późniejszym okresie pozwolą na naukę i doskonalenie techniki w wybranej dyscyplinie sportowej,
 • pływanie — środowisko wodne sprzyja wszechstronnemu charakterowi pracy mięśni, aniżeli inne dyscypliny sportowe, sprzyja powstawaniu nowych struktur ruchowych. Podnosi sprawność układu oddechowego, podnosi wytrzymałość i odporność. Pozwala przezwyciężać własne lęki oraz słabości,
 • korektywa — ćwiczenia mające na celu kształtowanie i korygowanie postawy młodego człowieka.

 

Cele dla przedszkolaków

 • festyny z meczami i spotkania (NIE mistrzostwa, turnieje),
 • radość z gry, zabawy (NIE radość z wyników),
 • różnorodna oferta ruchu (NIE monotonny trening piłkarski),
 • samorozwój (NIE prowadzenie za rączkę),
 • wielostronne kształtowanie (NIE przedwczesna specjalizacja),
 • turlać, łapać, zatrzymać, rzucać… (NIE rozgrywać, wrzucać, dośrodkować, grać…)

Cele dla dzieci klasy I – III

 • ogólna sprawność ruchowa,
 • zróżnicowana aktywność sportowa,
 • zręczność i kreatywność,
 • zabawa i radość,
 • technika w formie ogólnej,
 • praca zespołowa.

 

Formy i metody prowadzenia zajęć

Do rozwiązań organizacyjnych, które przyczynią się do wysokiej aktywności ruchowej dzieci na zajęciach stosowane będą następujące formy:

 • forma ćwiczeń w grupach, drużynach, parach i zastępach sprawnościowo-zmiennych,
 • forma indywidualna.

Podczas zajęć ważną rolę spełnia zastosowanie odpowiedniej metody w realizowaniu zaplanowanych zadań. Dlatego też w procedurach osiągania celów dominują takie metody jak:

1. Produktywne

 • metoda zabawowo-naśladowcza,
 • metoda zabawowo-klasyczna,
 • metoda bezpośredniej celowości ruchu,
 • metoda programowego usprawniania,

2. Kreatywne

 • metoda ruchowej ekspresji twórczej,
 • metoda problemowa,

3. Reproduktywne (w mniejszym zakresie)

 • metoda naśladowczo-ścisła,
 • metoda zadaniowo-ścisła.

 

Zakres szkoleniowy

Zakres szkoleniowy zawodników obejmuje przygotowanie wszechstronne całoroczne, w tym doskonalenie elementów ogólnorozwojowych, kształtowanie cech motorycznych, praca nad gibkością, zwinnością, koordynacją ruchową i równowagą.
Powyższy zakres szkoleniowy zostanie zrealizowany zgodnie z podziałem roku treningowego na:

 1. Okres przygotowawczy I ogólny: grudzień – luty („Ferie na sportowo” — obóz).
 2. Okres główny „startowy” I: luty – czerwiec.
 3. Okres przejściowy: czerwiec – lipiec („Wakacje na sportowo” — obóz).
 4. Okres przygotowawczy II: sierpień – wrzesień.
 5. Okres główny „startowy” II: wrzesień – listopad.

 

Rodzic współpracuje z nami jako:

 • asystent trenera,
 • opiekun / osoba sprawująca nadzór,
 • osoba sędziująca,
 • pomocnik przy organizacji imprez, wyjazdów,
 • czynny uczestnik spotkań z rodzicami i między rodzicami!

Dołącz do nas — czekamy na Ciebie!

Trzy kroki, by zostać naszym zawodnikiem

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń

gorzow.wlkp@footballacademy.pl
tel. 696 489 666